صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

حدنصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
۱-سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت ‌شده نزد سازمان حداقل ۷۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱ سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰% از کل دارایی های صندوق
۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۱۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت حداکثر ۳۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵% از اوراق منتشره ناشر‌
۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام‌
۱-۷ واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد‌
۲- گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق‌
۳- «گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» حداکثر ۱۵% از کل دارایی‌های صندوق
۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.‌
...لایه جدید
...لایه جدید