صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

حدنصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت ‌شده نزد سازمان حداقل ۷۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱ سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰% از دارایی های صندوق
۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ۱۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت حداکثر ۳۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ۵% از اوراق منتشره ناشر‌
۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداكثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام‌
۱-۷ واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد‌
۲- گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق‌
۳- «گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» حداکثر ۱۵% از کل دارایی‌های صندوق
۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.‌
...لایه جدید
...لایه جدید