صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۲.۶۲) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۱.۵۷) (۱.۷۴) (۹۹.۶۹) (۹۹.۸۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۲.۰۳) (۱.۹۷) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۳)
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۲۹ ۰.۱۹ ۱۸۹.۸۸ ۹۸.۵۹
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۸.۳۱ ۱۶۶.۲۲
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۸۳) (۲.۳۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۶) (۰.۳۳) (۸۸.۹۱) (۷۰.۱۳)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۸۶) (۰.۸۹) (۹۵.۶۸) (۹۶.۱۷)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۶۷) (۰.۸۸) (۹۱.۳۷) (۹۵.۹۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۰۳) ۳۳.۲۲ (۱۱.۳)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۳۸ ۰.۱۵ ۳۰۵.۸۲ ۷۰.۴۲
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۵۹) (۰.۳) (۸۸.۳۸) (۶۷.۱)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۰۸) (۱.۸۸) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹)
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۵۱) (۰.۰۵) (۸۴.۷۶) (۱۵.۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰