صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۱۰/۱۱مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ مینی بر تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ (تغییرات امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر افزایش حق الزحمه سالیانه حسابرس مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تصویب صورت های مالی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذای مشترک آسمان یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تغییر ضامن صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تعیین هزینه حسابرس و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ تغییرات امیدنامه