صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۹۵,۰۷۱ ۲۷.۵ ۳۷۷,۵۷۱ ۲۲.۷۱ ۴۱۶,۸۰۳ ۲۲.۹۳ ۳۹۱,۴۸۲ ۲۳.۰۶
سایر سهام ۲۰۱,۹۰۰ ۵۸.۳۹ ۱,۱۳۸,۰۰۶ ۶۸.۴۶ ۱,۲۵۸,۰۴۹ ۶۹.۲۳ ۱,۱۸۴,۹۷۰ ۶۹.۸۱
اوراق مشارکت ۱۰,۳۷۳ ۳ ۳۲,۳۳۱ ۱.۹۴ ۲۳,۹۲۹ ۱.۳۲ ۰ ۰
اوراق سپرده ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۸,۵۷۱ ۸.۲۶ ۸۷,۴۲۷ ۵.۲۶ ۷۲,۵۳۴ ۳.۹۹ ۴۵,۲۱۰ ۲.۶۶
سایر دارایی‌ها ۹,۳۲۰ ۲.۷ ۲۰,۲۷۸ ۱.۲۲ ۳۲,۲۴۸ ۱.۷۷ ۶۱,۲۳۴ ۳.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۴۴۱ ۰.۴۲ ۶,۷۵۰ ۰.۴۱ ۱۳,۸۴۰ ۰.۷۶ ۱۴,۵۷۶ ۰.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد