صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۸,۷۰۹ ۲۷.۱۳ ۲۷۸,۴۲۷ ۲۶.۸۵ ۳۰۱,۶۷۷ ۲۷.۱۴ ۲۸۹,۱۹۱ ۲۷.۳۳
سایر سهام ۲۴۰,۷۱۷ ۶۰.۰۶ ۶۹۷,۱۴۴ ۶۷.۲۴ ۷۵۵,۶۶۰ ۶۷.۹۷ ۷۳۶,۵۸۸ ۶۹.۶۱
اوراق مشارکت ۱۰,۳۰۹ ۲.۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۴ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۸,۶۳۰ ۷.۱۴ ۲۹,۸۶۴ ۲.۸۸ ۳۱,۵۰۷ ۲.۸۳ ۸,۲۲۵ ۰.۷۸
سایر دارایی‌ها ۱۱,۸۳۹ ۲.۹۵ ۳۱,۴۶۶ ۳.۰۳ ۲۲,۸۷۶ ۲.۰۶ ۲۴,۱۷۴ ۲.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۱۲ ۰.۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد