صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۶,۲۳۵ ۸۵.۰۲ ۱,۴۸۰,۰۹۳ ۸۶.۶۳ ۱,۴۱۱,۱۲۱ ۸۹.۱۹ ۱,۱۵۴,۵۹۷ ۸۴.۵۸
اوراق ۹,۸۶۱ ۳.۲۷ ۷۲,۹۲۲ ۴.۲۷ ۱۹,۰۲۲ ۱.۲ ۱۷,۳۹۶ ۱.۲۷
وجه نقد ۲۶,۱۲۷ ۸.۶۷ ۱۲۳,۲۲۶ ۷.۲۱ ۱۱۹,۷۷۴ ۷.۵۷ ۱۴۷,۵۱۱ ۱۰.۸۱
سایر دارایی‌ها ۸,۸۰۳ ۲.۹۲ ۳۲,۲۲۵ ۱.۸۹ ۳۲,۲۶۴ ۲.۰۴ ۴۵,۵۲۰ ۳.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۵,۵۵۸ ۲۸.۳۹ ۳۶۴,۸۳۱ ۲۱.۳۵ ۳۴۸,۷۴۶ ۲۲.۰۴ ۳۰۶,۳۱۴ ۲۲.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد