صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ فرهنگ قراگوزلو ۳۰,۰۰۰
۲ شرکت سبدگردان آسمان ۷۰,۰۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰