صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۸,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۵۴۱,۱۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۵۰,۵۷۵,۹۵۹,۴۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۴,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۴,۳۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۰,۷۹۱ ۹۹۴,۳۰۴ ۹۹۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۴,۲۳۲,۱۲۶ ۰ ۲,۷۷۳,۳۱۲ ۱,۴۵۸,۸۸۶ ۱,۴۵۰,۵۷۵,۹۵۹,۴۸۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۰,۸۴۸ ۹۹۴,۳۶۱ ۹۹۴,۳۶۱ ۰ ۹۸۶ ۴,۲۳۲,۱۲۶ ۲,۱۲۹ ۲,۷۷۳,۳۱۲ ۱,۴۵۸,۸۸۶ ۱,۴۵۰,۶۵۹,۷۰۱,۶۵۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۰,۵۵۸ ۹۹۴,۰۷۴ ۹۹۴,۰۷۴ ۰ ۹۷۹ ۴,۲۳۱,۱۴۰ ۱۰,۸۸۹ ۲,۷۷۱,۱۸۳ ۱,۴۶۰,۰۲۹ ۱,۴۵۱,۳۷۶,۶۷۹,۴۴۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۷,۳۷۰ ۱,۰۰۰,۸۷۷ ۱,۰۰۰,۸۷۷ ۰ ۳۳ ۴,۲۳۰,۱۶۱ ۶,۱۵۵ ۲,۷۶۰,۲۹۴ ۱,۴۶۹,۹۳۹ ۱,۴۷۱,۲۲۷,۷۴۹,۴۷۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۱۵,۷۹۰ ۱,۰۰۹,۲۶۵ ۱,۰۰۹,۲۶۵ ۰ ۴۱ ۴,۲۳۰,۱۲۸ ۶,۰۶۷ ۲,۷۵۴,۱۳۹ ۱,۴۷۶,۰۶۱ ۱,۴۸۹,۷۳۶,۲۰۲,۱۷۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۱۴,۷۴۴ ۱,۰۰۸,۱۹۵ ۱,۰۰۸,۱۹۵ ۰ ۴۳۸ ۴,۲۳۰,۰۸۷ ۴۹۱ ۲,۷۴۸,۰۷۲ ۱,۴۸۲,۰۸۷ ۱,۴۹۴,۲۳۲,۱۹۹,۶۴۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۱۵,۴۴۳ ۱,۰۰۸,۸۷۴ ۱,۰۰۸,۸۷۴ ۰ ۰ ۴,۲۲۹,۶۴۹ ۰ ۲,۷۴۷,۵۸۱ ۱,۴۸۲,۱۴۰ ۱,۴۹۵,۲۹۲,۰۵۸,۰۵۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۲۶,۴۱۰ ۱,۰۱۹,۷۵۱ ۱,۰۱۹,۷۵۱ ۰ ۰ ۴,۲۲۹,۶۴۹ ۰ ۲,۷۴۷,۵۸۱ ۱,۴۸۲,۱۴۰ ۱,۵۱۱,۴۱۴,۱۱۶,۸۷۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۲۶,۴۸۸ ۱,۰۱۹,۸۲۹ ۱,۰۱۹,۸۲۹ ۰ ۳,۶۶۴ ۴,۲۲۹,۶۴۹ ۴,۹۹۷ ۲,۷۴۷,۵۸۱ ۱,۴۸۲,۱۴۰ ۱,۵۱۱,۵۲۹,۶۴۴,۸۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۲۶,۰۰۸ ۱,۰۱۹,۳۵۵ ۱,۰۱۹,۳۵۵ ۰ ۱,۴۵۲ ۴,۲۲۵,۹۸۵ ۲,۰۶۷ ۲,۷۴۲,۵۸۴ ۱,۴۸۳,۴۷۳ ۱,۵۱۲,۱۸۵,۲۶۱,۴۸۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۳۶,۱۴۳ ۱,۰۲۹,۴۲۷ ۱,۰۲۹,۴۲۷ ۰ ۸۶۸ ۴,۲۲۴,۵۳۳ ۷۰۰ ۲,۷۴۰,۵۱۷ ۱,۴۸۴,۰۸۸ ۱,۵۲۷,۷۶۰,۲۷۸,۵۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۳۶,۳۰۱ ۱,۰۲۹,۵۸۹ ۱,۰۲۹,۵۸۹ ۰ ۱,۰۸۲ ۴,۲۲۳,۶۶۵ ۵,۶۲۵ ۲,۷۳۹,۸۱۷ ۱,۴۸۳,۹۲۰ ۱,۵۲۷,۸۲۸,۳۵۵,۷۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۹,۹۱۶ ۱,۰۰۳,۴۱۲ ۱,۰۰۳,۴۱۲ ۰ ۲۸ ۴,۲۲۲,۵۸۳ ۵,۱۶۷ ۲,۷۳۴,۱۹۲ ۱,۴۸۸,۴۶۳ ۱,۴۹۳,۵۴۲,۲۴۴,۳۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۹۹۶,۳۱۱ ۹۸۹,۹۱۵ ۹۸۹,۹۱۵ ۰ ۰ ۴,۲۲۲,۵۵۵ ۰ ۲,۷۲۹,۰۲۵ ۱,۴۹۳,۶۰۲ ۱,۴۷۸,۵۳۸,۸۲۹,۱۲۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۹۹۵,۲۳۴ ۹۸۸,۸۳۸ ۹۸۸,۸۳۸ ۰ ۰ ۴,۲۲۲,۵۵۵ ۰ ۲,۷۲۹,۰۲۵ ۱,۴۹۳,۶۰۲ ۱,۴۷۶,۹۳۰,۵۴۵,۴۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۹۹۵,۲۳۱ ۹۸۸,۸۳۵ ۹۸۸,۸۳۵ ۰ ۴۶ ۴,۲۲۲,۵۵۵ ۱,۹۱۹ ۲,۷۲۹,۰۲۵ ۱,۴۹۳,۶۰۲ ۱,۴۷۶,۹۲۵,۷۳۳,۶۴۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۹۹۵,۴۴۲ ۹۸۹,۰۵۴ ۹۸۹,۰۵۴ ۰ ۲۷۹ ۴,۲۲۲,۵۰۹ ۳۸,۰۶۳ ۲,۷۲۷,۱۰۶ ۱,۴۹۵,۴۷۵ ۱,۴۷۹,۱۰۵,۳۰۶,۵۶۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹۹۰,۵۲۳ ۹۸۴,۳۲۶ ۹۸۴,۳۲۶ ۰ ۳۸ ۴,۲۲۲,۲۳۰ ۱,۸۹۴ ۲,۶۸۹,۰۴۳ ۱,۵۳۳,۲۵۹ ۱,۵۰۹,۲۲۷,۲۷۵,۵۱۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹۸۵,۳۲۶ ۹۷۹,۰۹۷ ۹۷۹,۰۹۷ ۰ ۰ ۴,۲۲۲,۱۹۲ ۰ ۲,۶۸۷,۱۴۹ ۱,۵۳۵,۱۱۵ ۱,۵۰۳,۰۲۶,۱۴۸,۴۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱,۰۱۰,۱۱۸ ۱,۰۰۳,۶۳۴ ۱,۰۰۳,۶۳۴ ۰ ۰ ۴,۲۲۲,۱۹۲ ۰ ۲,۶۸۷,۱۴۹ ۱,۵۳۵,۱۱۵ ۱,۵۴۰,۶۹۳,۹۶۵,۰۴۰
  مشاهده همه