صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۰,۳۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۴۱۹,۶۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۲۹,۲۷۱,۴۸۹,۴۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۹۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱,۰۳۷,۷۲۰ ۱,۰۳۰,۹۴۶ ۱,۰۳۰,۹۴۶ ۰ ۰ ۴,۲۱۴,۸۱۷ ۰ ۲,۶۳۴,۵۲۴ ۱,۵۸۰,۳۶۵ ۱,۶۲۹,۲۷۱,۴۸۹,۴۷۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱,۰۳۷,۷۵۷ ۱,۰۳۰,۹۸۳ ۱,۰۳۰,۹۸۳ ۰ ۲,۵۹۸ ۴,۲۱۴,۸۱۷ ۴,۷۳۸ ۲,۶۳۴,۵۲۴ ۱,۵۸۰,۳۶۵ ۱,۶۲۹,۳۲۹,۹۶۰,۷۰۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱,۰۳۷,۶۰۶ ۱,۰۳۰,۸۴۲ ۱,۰۳۰,۸۴۲ ۰ ۲,۸۸۵ ۴,۲۱۲,۲۱۹ ۳۵,۸۹۴ ۲,۶۲۹,۷۸۶ ۱,۵۸۲,۵۰۵ ۱,۶۳۱,۳۱۲,۱۵۷,۶۷۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱,۰۳۳,۴۸۲ ۱,۰۲۶,۸۷۱ ۱,۰۲۶,۸۷۱ ۰ ۸,۵۵۳ ۴,۲۰۹,۳۳۴ ۵,۶۵۸ ۲,۵۹۳,۸۹۲ ۱,۶۱۵,۵۱۴ ۱,۶۵۸,۹۲۵,۱۱۱,۱۶۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱,۰۳۸,۰۱۷ ۱,۰۳۱,۲۴۸ ۱,۰۳۱,۲۴۸ ۰ ۳,۴۷۸ ۴,۲۰۰,۷۸۱ ۵۶,۰۴۵ ۲,۵۸۸,۲۳۴ ۱,۶۱۲,۶۱۹ ۱,۶۶۳,۰۱۰,۸۳۳,۸۶۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۰۵۶,۱۸۶ ۱,۰۴۹,۴۲۳ ۱,۰۴۹,۴۲۳ ۰ ۵,۷۳۳ ۴,۱۹۷,۳۰۳ ۶۷,۰۲۶ ۲,۵۳۲,۱۸۹ ۱,۶۶۵,۱۸۶ ۱,۷۴۷,۴۸۳,۶۷۴,۶۸۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۰۵۳,۶۱۹ ۱,۰۴۶,۸۸۳ ۱,۰۴۶,۸۸۳ ۰ ۰ ۴,۱۹۱,۵۷۰ ۰ ۲,۴۶۵,۱۶۳ ۱,۷۲۶,۴۷۹ ۱,۸۰۷,۴۲۰,۶۵۹,۴۴۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۰۶۲,۲۷۵ ۱,۰۵۵,۴۴۰ ۱,۰۵۵,۴۴۰ ۰ ۰ ۴,۱۹۱,۵۷۰ ۰ ۲,۴۶۵,۱۶۳ ۱,۷۲۶,۴۷۹ ۱,۸۲۲,۱۹۴,۶۹۸,۴۹۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۰۶۲,۳۱۴ ۱,۰۵۵,۴۷۸ ۱,۰۵۵,۴۷۸ ۰ ۶,۹۷۲ ۴,۱۹۱,۵۷۰ ۳۳۴ ۲,۴۶۵,۱۶۳ ۱,۷۲۶,۴۷۹ ۱,۸۲۲,۲۶۱,۳۴۷,۳۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۰۶۲,۲۰۷ ۱,۰۵۵,۳۴۱ ۱,۰۵۵,۳۴۱ ۰ ۵,۰۸۳ ۴,۱۸۴,۵۹۸ ۲,۵۰۶ ۲,۴۶۴,۸۲۹ ۱,۷۱۹,۸۴۱ ۱,۸۱۵,۰۱۸,۴۰۱,۰۷۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۰۷۰,۵۰۷ ۱,۰۶۳,۵۶۷ ۱,۰۶۳,۵۶۷ ۰ ۵,۷۸۰ ۴,۱۷۹,۵۱۵ ۳,۸۹۹ ۲,۴۶۲,۳۲۳ ۱,۷۱۷,۲۶۴ ۱,۸۲۶,۴۲۵,۷۲۴,۰۷۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۰۶۰,۶۳۳ ۱,۰۵۳,۷۵۴ ۱,۰۵۳,۷۵۴ ۰ ۶,۷۳۰ ۴,۱۷۳,۷۳۵ ۱,۳۸۳ ۲,۴۵۸,۴۲۴ ۱,۷۱۵,۳۸۳ ۱,۸۰۷,۵۹۲,۳۹۰,۵۷۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۰۵۴,۱۸۸ ۱,۰۴۷,۳۴۸ ۱,۰۴۷,۳۴۸ ۰ ۲,۱۵۰ ۴,۱۶۷,۰۰۵ ۳۲۰ ۲,۴۵۷,۰۴۱ ۱,۷۱۰,۰۳۶ ۱,۷۹۱,۰۰۲,۲۶۵,۸۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۰۶۱,۰۳۸ ۱,۰۵۴,۱۳۵ ۱,۰۵۴,۱۳۵ ۰ ۰ ۴,۱۶۴,۸۵۵ ۰ ۲,۴۵۶,۷۲۱ ۱,۷۰۸,۲۰۶ ۱,۸۰۰,۶۸۰,۵۰۸,۱۵۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۰۵۱,۶۲۴ ۱,۰۴۴,۷۸۵ ۱,۰۴۴,۷۸۵ ۰ ۰ ۴,۱۶۴,۸۵۵ ۰ ۲,۴۵۶,۷۲۱ ۱,۷۰۸,۲۰۶ ۱,۷۸۴,۷۰۸,۴۳۳,۸۶۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۰۵۱,۵۸۰ ۱,۰۴۴,۷۴۱ ۱,۰۴۴,۷۴۱ ۰ ۳,۵۳۸ ۴,۱۶۴,۸۵۵ ۱۷۱ ۲,۴۵۶,۷۲۱ ۱,۷۰۸,۲۰۶ ۱,۷۸۴,۶۳۳,۰۸۱,۳۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۰۵۲,۲۶۵ ۱,۰۴۵,۴۱۳ ۱,۰۴۵,۴۱۳ ۰ ۳,۸۱۲ ۴,۱۶۱,۳۱۷ ۱,۲۵۵ ۲,۴۵۶,۵۵۰ ۱,۷۰۴,۸۳۹ ۱,۷۸۲,۲۶۰,۸۵۸,۸۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۰۳۱,۳۰۱ ۱,۰۲۴,۵۸۲ ۱,۰۲۴,۵۸۲ ۰ ۲,۰۲۹ ۴,۱۵۷,۵۰۵ ۳,۸۷۱ ۲,۴۵۵,۲۹۵ ۱,۷۰۲,۲۸۲ ۱,۷۴۴,۱۲۷,۴۳۱,۹۴۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۰۳۰,۷۵۹ ۱,۰۲۴,۰۵۱ ۱,۰۲۴,۰۵۱ ۰ ۲۱,۵۴۸ ۴,۱۵۵,۴۷۶ ۴,۳۱۰ ۲,۴۵۱,۴۲۴ ۱,۷۰۴,۱۲۴ ۱,۷۴۵,۱۰۹,۳۵۸,۱۳۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۰۳۷,۱۰۰ ۱,۰۳۰,۲۸۱ ۱,۰۳۰,۲۸۱ ۰ ۴,۴۳۲ ۴,۱۳۳,۹۲۸ ۱,۸۵۵ ۲,۴۴۷,۱۱۴ ۱,۶۸۶,۸۸۶ ۱,۷۳۷,۹۶۷,۴۰۱,۲۱۸
  مشاهده همه