صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۲,۲۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۰۷۷,۷۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۴۷,۸۴۴,۳۶۲,۱۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۸,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۸,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۸,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱,۶۸۸,۷۱۶ ۱,۶۷۸,۲۵۱ ۱,۶۷۸,۲۵۱ ۰ ۷۴ ۵,۲۴۳,۳۰۰ ۸۸۸ ۴,۳۲۱,۰۰۴ ۹۲۲,۲۹۶ ۱,۵۴۷,۸۴۴,۳۶۲,۱۳۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱,۷۰۳,۲۵۱ ۱,۶۹۲,۵۸۲ ۱,۶۹۲,۵۸۲ ۰ ۰ ۵,۲۴۳,۲۲۶ ۰ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۱۱۰ ۱,۵۶۲,۴۳۹,۰۱۷,۹۶۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱,۷۱۰,۱۴۱ ۱,۶۹۹,۲۸۲ ۱,۶۹۹,۲۸۲ ۰ ۰ ۵,۲۴۳,۲۲۶ ۰ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۱۱۰ ۱,۵۶۸,۶۲۳,۸۹۲,۰۹۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱,۷۱۰,۱۶۰ ۱,۶۹۹,۳۰۱ ۱,۶۹۹,۳۰۱ ۰ ۶۱ ۵,۲۴۳,۲۲۶ ۰ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۱۱۰ ۱,۵۶۸,۶۴۱,۴۰۶,۱۱۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱,۷۱۰,۶۸۸ ۱,۶۹۹,۸۱۵ ۱,۶۹۹,۸۱۵ ۰ ۰ ۵,۲۴۳,۱۶۵ ۰ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۰۴۹ ۱,۵۶۹,۰۱۲,۲۵۹,۳۱۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۷۰۸,۸۴۰ ۱,۶۹۷,۹۷۶ ۱,۶۹۷,۹۷۶ ۰ ۰ ۵,۲۴۳,۱۶۵ ۰ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۰۴۹ ۱,۵۶۷,۳۱۵,۲۵۷,۸۹۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۷۰۸,۸۶۱ ۱,۶۹۷,۹۹۶ ۱,۶۹۷,۹۹۶ ۰ ۵۵ ۵,۲۴۳,۱۶۵ ۸۴۸ ۴,۳۲۰,۱۱۶ ۹۲۳,۰۴۹ ۱,۵۶۷,۳۳۳,۸۶۶,۰۹۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۷۰۸,۸۶۱ ۱,۶۹۸,۰۰۶ ۱,۶۹۸,۰۰۶ ۰ ۹۰۳ ۵,۲۴۳,۱۱۰ ۳۵۹ ۴,۳۱۹,۲۶۸ ۹۲۳,۸۴۲ ۱,۵۶۸,۶۸۹,۴۲۶,۳۷۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۷۰۵,۴۷۶ ۱,۶۹۴,۶۲۰ ۱,۶۹۴,۶۲۰ ۰ ۰ ۵,۲۴۲,۲۰۷ ۰ ۴,۳۱۸,۹۰۹ ۹۲۳,۲۹۸ ۱,۵۶۴,۶۳۸,۹۶۳,۵۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۷۰۹,۷۶۳ ۱,۶۹۸,۸۷۶ ۱,۶۹۸,۸۷۶ ۰ ۰ ۵,۲۴۲,۲۰۷ ۰ ۴,۳۱۸,۹۰۹ ۹۲۳,۲۹۸ ۱,۵۶۸,۵۶۸,۹۷۹,۲۵۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۷۰۹,۷۸۶ ۱,۶۹۸,۸۹۹ ۱,۶۹۸,۸۹۹ ۰ ۱۵۳ ۵,۲۴۲,۲۰۷ ۱,۸۸۱ ۴,۳۱۸,۹۰۹ ۹۲۳,۲۹۸ ۱,۵۶۸,۵۹۰,۰۲۵,۴۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۷۰۹,۸۶۶ ۱,۶۹۸,۹۹۹ ۱,۶۹۸,۹۹۹ ۰ ۷۸۵ ۵,۲۴۲,۰۵۴ ۱,۳۵۷ ۴,۳۱۷,۰۲۸ ۹۲۵,۰۲۶ ۱,۵۷۱,۶۱۸,۵۱۴,۴۱۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۷۱۵,۸۹۲ ۱,۷۰۴,۹۲۳ ۱,۷۰۴,۹۲۳ ۰ ۱,۸۸۰ ۵,۲۴۱,۲۶۹ ۱۵۱ ۴,۳۱۵,۶۷۱ ۹۲۵,۵۹۸ ۱,۵۷۸,۰۷۳,۵۸۵,۱۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۷۲۱,۷۴۴ ۱,۷۱۰,۷۱۴ ۱,۷۱۰,۷۱۴ ۰ ۳۷۴ ۵,۲۳۹,۳۸۹ ۲,۱۸۸ ۴,۳۱۵,۵۲۰ ۹۲۳,۸۶۹ ۱,۵۸۰,۴۷۵,۶۹۰,۴۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۷۳۲,۷۷۸ ۱,۷۲۱,۶۷۶ ۱,۷۲۱,۶۷۶ ۰ ۲۴ ۵,۲۳۹,۰۱۵ ۰ ۴,۳۱۳,۳۳۲ ۹۲۵,۶۸۳ ۱,۵۹۳,۷۲۶,۱۵۸,۸۵۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۶۹۵,۸۱۱ ۱,۶۸۴,۹۴۵ ۱,۶۸۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۵,۲۳۸,۹۹۱ ۰ ۴,۳۱۳,۳۳۲ ۹۲۵,۶۵۹ ۱,۵۵۹,۶۸۴,۶۲۸,۶۲۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۶۳۳,۸۲۸ ۱,۶۲۳,۳۹۶ ۱,۶۲۳,۳۹۶ ۰ ۰ ۵,۲۳۸,۹۹۱ ۰ ۴,۳۱۳,۳۳۲ ۹۲۵,۶۵۹ ۱,۵۰۲,۷۱۱,۱۴۵,۱۵۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۶۳۳,۸۵۱ ۱,۶۲۳,۴۱۹ ۱,۶۲۳,۴۱۹ ۰ ۱,۸۸۴ ۵,۲۳۸,۹۹۱ ۱ ۴,۳۱۳,۳۳۲ ۹۲۵,۶۵۹ ۱,۵۰۲,۷۳۲,۶۸۴,۰۸۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۶۳۳,۹۰۴ ۱,۶۲۳,۴۵۱ ۱,۶۲۳,۴۵۱ ۰ ۲۰ ۵,۲۳۷,۱۰۷ ۴۷۹ ۴,۳۱۳,۳۳۱ ۹۲۳,۷۷۶ ۱,۴۹۹,۷۰۴,۸۱۳,۴۸۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۶۲۳,۶۰۶ ۱,۶۱۳,۲۴۵ ۱,۶۱۳,۲۴۵ ۰ ۲۳۲ ۵,۲۳۷,۰۸۷ ۹۲۱ ۴,۳۱۲,۸۵۲ ۹۲۴,۲۳۵ ۱,۴۹۱,۰۱۷,۵۶۷,۰۸۳
  مشاهده همه