صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود