صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲ صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۱۰ اطلاعیه در خصوص آخرین تاریخ صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۲۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۱۰/۱۱مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۴۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۵۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۵۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ مینی بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مینی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
۵۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵۸ صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۸/۲۹ مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۶۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
۶۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۶۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۶۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۶۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۲۳-۰۳-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۰-۰۸-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۶۸ صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۶۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۷۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم-۱۳۹۴/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۷۱ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۷۲ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۷۳ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
۷۴ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
۷۵ صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۷ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۹ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲