صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۲ اطلاعیه در خصوص آخرین تاریخ صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۹ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۱۰/۱۱مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۴۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ مینی بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۴۶ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مینی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۴۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵۰ صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۸/۲۹ مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۲۳-۰۳-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۰-۰۸-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۶۰ صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۶۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم-۱۳۹۴/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۶۳ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۶۴ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۶۵ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
۶۶ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
۶۷ صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۶۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۶۹ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۷۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲