صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مینی بر تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۸/۲۹ مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گزاری آسمان یکم مربوط به مجمع ۲۱-۱۲-۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورتجلسه مجمع صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۲۳-۰۳-۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ ۱۰-۰۸-۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ تغییرات اساس نامه