صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۲۸۹,۱۹۱ ۲۷.۳۳ % ۷۳۶,۵۸۸ ۶۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۵ ۰.۷۸ % ۲۴,۱۷۴ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۳۰۱,۴۲۸ ۲۸.۰۲ % ۷۵۱,۵۱۹ ۶۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۶۶ ۰.۸۱ % ۱۴,۰۴۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۳۰۳,۷۰۹ ۲۷.۸۹ % ۷۶۲,۳۳۴ ۷۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۳ ۰.۴۵ % ۱۷,۹۵۱ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۳۰۳,۷۰۹ ۲۷.۸۹ % ۷۶۲,۳۳۴ ۷۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۳ ۰.۴۵ % ۱۷,۹۵۳ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۳۰۳,۷۰۹ ۲۷.۸۹ % ۷۶۲,۳۳۴ ۷۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۹ ۰.۴۴ % ۱۷,۹۵۴ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۳۰۳,۷۰۹ ۲۷.۸۹ % ۷۶۲,۳۳۴ ۷۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۸ ۰.۴۴ % ۱۷,۹۵۵ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۳۰۰,۵۵۲ ۲۶.۸۷ % ۷۷۳,۱۹۴ ۶۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۲۹ ۲.۳۶ % ۱۸,۳۶۷ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۲۸۷,۸۴۳ ۲۷.۳۲ % ۷۱۳,۹۵۰ ۶۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۳۵۲ ۲.۹۸ % ۲۰,۴۹۶ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۳۰۳,۰۲۱ ۲۷.۹۳ % ۷۳۱,۳۵۹ ۶۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۷۵ ۲.۹۷ % ۱۸,۳۴۲ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۳۰۸,۲۷۵ ۲۷.۵۲ % ۷۶۲,۹۳۶ ۶۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۰۵ ۲.۷۲ % ۱۸,۳۲۹ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %