صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۳۹۱,۴۸۲ ۲۳.۰۶ % ۱,۱۸۴,۹۷۰ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۱۰ ۲.۶۶ % ۶۱,۲۳۴ ۳.۶۱ % ۱۴,۵۷۶ ۰.۸۶ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۳۹۱,۴۸۲ ۲۳.۰۶ % ۱,۱۸۴,۹۷۰ ۶۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۳۴ ۲.۶۶ % ۶۱,۲۰۴ ۳.۶۱ % ۱۴,۵۷۶ ۰.۸۶ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۳۹۱,۴۸۲ ۲۳.۰۷ % ۱,۱۸۴,۹۷۰ ۶۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۳۳ ۲.۶۲ % ۶۱,۱۷۴ ۳.۶۱ % ۱۴,۵۷۶ ۰.۸۶ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۹۲,۲۹۹ ۲۲.۳۷ % ۱,۱۸۰,۳۴۲ ۶۷.۳ % ۶,۷۲۷ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۱,۷۶۶ ۴.۰۹ % ۸۸,۰۸۹ ۵.۰۲ % ۱۴,۶۵۲ ۰.۸۴ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۳۹۹,۹۱۱ ۲۱.۹۲ % ۱,۲۰۶,۰۹۹ ۶۶.۰۹ % ۱۸,۸۰۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۷۷ ۳.۹۸ % ۱۱۲,۸۱۸ ۶.۱۸ % ۱۴,۵۱۱ ۰.۸ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۴۰۶,۹۱۶ ۲۱.۹۸ % ۱,۲۴۹,۰۱۸ ۶۷.۴۸ % ۲۹,۳۱۶ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۹,۷۰۷ ۳.۷۷ % ۸۱,۳۵۹ ۴.۴ % ۱۴,۶۳۰ ۰.۷۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۴۲۳,۷۰۲ ۲۲.۸۹ % ۱,۲۸۵,۰۶۳ ۶۹.۴۴ % ۲۹,۲۷۶ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۴۲ ۳.۹۳ % ۲۵,۴۴۹ ۱.۳۸ % ۱۴,۴۰۰ ۰.۷۸ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۴۲۹,۶۹۷ ۲۲.۹۹ % ۱,۳۰۳,۵۸۲ ۶۹.۷۵ % ۱۹,۱۹۲ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۶,۹۳۷ ۴.۱۲ % ۲۵,۴۸۱ ۱.۳۶ % ۱۴,۰۵۴ ۰.۷۵ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۴۲۹,۶۹۷ ۲۲.۹۹ % ۱,۳۰۳,۵۸۲ ۶۹.۷۶ % ۱۹,۱۹۲ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۶,۷۶۳ ۴.۱۱ % ۲۵,۴۵۲ ۱.۳۶ % ۱۴,۰۵۴ ۰.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۴۲۹,۶۹۷ ۲۳.۰۳ % ۱,۳۰۴,۸۱۱ ۶۹.۹۲ % ۱۹,۱۹۲ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۱۲ ۳.۹۷ % ۲۴,۲۹۴ ۱.۳ % ۱۴,۰۵۴ ۰.۷۵ %