صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۸۴۸,۲۸۲ ۶۲.۱۴ % ۱۷,۳۹۶ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۵۱۱ ۱۰.۸۱ % ۴۵,۵۲۰ ۳.۳۳ % ۳۰۶,۳۱۴ ۲۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۸۸۶,۰۹۰ ۶۳.۱۳ % ۱۷,۳۹۴ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۱۱ ۸.۷۱ % ۶۶,۷۴۳ ۴.۷۵ % ۳۱۱,۲۶۵ ۲۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۹۱۷,۲۱۲ ۶۳.۹ % ۱۷,۳۹۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۹۴۴ ۹.۱۹ % ۵۳,۸۱۱ ۳.۷۵ % ۳۱۵,۱۶۷ ۲۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۹۶۳,۲۵۸ ۶۵.۷۳ % ۱۷,۳۸۷ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۶۵ ۷.۲۵ % ۵۳,۹۹۱ ۳.۶۸ % ۳۲۴,۶۰۲ ۲۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۹۶۲,۷۳۰ ۶۵.۶۲ % ۱۷,۳۶۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۷۳ ۷.۶۵ % ۵۳,۶۲۰ ۳.۶۵ % ۳۲۱,۲۳۸ ۲۱.۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۹۶۲,۷۲۸ ۶۵.۶۲ % ۱۷,۳۶۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۲۷ ۷.۶۴ % ۵۳,۶۱۷ ۳.۶۵ % ۳۲۱,۲۳۸ ۲۱.۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۹۶۲,۷۲۶ ۶۵.۶۳ % ۱۷,۳۶۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۴۷ ۷.۵۳ % ۵۵,۱۴۷ ۳.۷۶ % ۳۲۱,۲۳۸ ۲۱.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۹۶۱,۰۷۱ ۶۴.۱۹ % ۱۷,۳۴۷ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۲۳۰ ۸.۷ % ۶۶,۱۶۰ ۴.۴۲ % ۳۲۲,۵۹۷ ۲۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۳,۸۶۷ ۶۵.۸۳ % ۱۷,۳۳۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۲۵۱ ۷.۸۷ % ۵۰,۳۱۴ ۳.۲۷ % ۳۳۷,۲۹۱ ۲۱.۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۲۹,۶۸۲ ۶۶.۱۸ % ۱۷,۳۲۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۱۲۵ ۸.۱۷ % ۳۹,۹۵۳ ۲.۵۷ % ۳۴۱,۷۸۹ ۲۱.۹۷ % ۰ ۰ %