صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۲.۳۲۱)% (۱.۹۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۳.۵۸۴ %۲.۸۳۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۲۷.۳۲۹ %۲۱.۹۵۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۶.۱۹۵ %۱۴.۳۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۴۷.۰۶۲ %۴۱.۰۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۰۲۰۹.۴۶ %۶۳۲۷.۸۵۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۴۸ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۰۶)% (۹.۵۵)%