صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/06/19
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/06/19 مبنی بر افزایش سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست