صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/11 ساعت 15
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/11 ساعت 15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست