صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/15 ساعت 10
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/15 ساعت 10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست