صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/23 ساعت 13:00
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/23 ساعت 13:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست