صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۶,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۸۸۳,۷۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۱۳,۸۵۳,۱۲۶,۴۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۳۳,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۲۹,۱۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۲۹,۱۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۷۳۳,۶۴۰ ۷۲۹,۱۱۵ ۷۲۹,۱۱۵ ۰ ۷۸ ۲,۱۱۸,۹۲۸ ۲,۱۱۸ ۱,۰۰۲,۷۸۰ ۱,۱۱۶,۲۲۰ ۸۱۳,۸۵۳,۱۲۶,۴۲۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۷۴۱,۸۸۳ ۷۳۷,۳۱۲ ۷۳۷,۳۱۲ ۰ ۱۰ ۲,۱۱۸,۸۵۰ ۲,۸۹۸ ۱,۰۰۰,۶۶۲ ۱,۱۱۸,۲۶۰ ۸۲۴,۵۰۶,۱۴۸,۴۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۷۴۲,۷۶۱ ۷۳۸,۱۹۴ ۷۳۸,۱۹۴ ۰ ۰ ۲,۱۱۸,۸۴۰ ۰ ۹۹۷,۷۶۴ ۱,۱۲۱,۱۴۸ ۸۲۷,۶۲۴,۲۶۳,۳۳۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۷۳۶,۷۷۴ ۷۳۲,۲۴۷ ۷۳۲,۲۴۷ ۰ ۰ ۲,۱۱۸,۸۴۰ ۰ ۹۹۷,۷۶۴ ۱,۱۲۱,۱۴۸ ۸۲۰,۹۵۷,۷۵۲,۸۹۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۷۳۶,۸۰۱ ۷۳۲,۲۷۵ ۷۳۲,۲۷۵ ۰ ۶۲۲ ۲,۱۱۸,۸۴۰ ۱۳۹ ۹۹۷,۷۶۴ ۱,۱۲۱,۱۴۸ ۸۲۰,۹۸۸,۳۲۴,۸۹۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۷۳۶,۸۲۸ ۷۳۲,۳۰۰ ۷۳۲,۳۰۰ ۰ ۳۳ ۲,۱۱۸,۲۱۸ ۱,۵۷۸ ۹۹۷,۶۲۵ ۱,۱۲۰,۶۶۵ ۸۲۰,۶۶۲,۷۰۷,۲۴۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۷۳۶,۶۱۳ ۷۳۲,۰۸۴ ۷۳۲,۰۸۴ ۰ ۳۱۵ ۲,۱۱۸,۱۸۵ ۵,۱۷۶ ۹۹۶,۰۴۷ ۱,۱۲۲,۲۱۰ ۸۲۱,۵۵۲,۰۳۱,۲۴۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۷۲۷,۹۷۴ ۷۲۳,۵۲۲ ۷۲۳,۵۲۲ ۰ ۳۸ ۲,۱۱۷,۸۷۰ ۳,۰۰۶ ۹۹۰,۸۷۱ ۱,۱۲۷,۰۷۱ ۸۱۵,۴۶۱,۰۱۴,۴۷۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۷۲۵,۶۸۵ ۷۲۱,۲۵۹ ۷۲۱,۲۵۹ ۰ ۴۳ ۲,۱۱۷,۸۳۲ ۶,۵۱۳ ۹۸۷,۸۶۵ ۱,۱۳۰,۰۳۹ ۸۱۵,۰۵۰,۸۴۷,۹۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۷۳۲,۵۳۳ ۷۲۸,۰۸۷ ۷۲۸,۰۸۷ ۰ ۰ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۰ ۹۸۱,۳۵۲ ۱,۱۳۶,۵۰۹ ۸۲۷,۴۷۷,۲۱۱,۸۳۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۷۳۵,۲۱۷ ۷۳۰,۷۲۸ ۷۳۰,۷۲۸ ۰ ۰ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۰ ۹۸۱,۳۵۲ ۱,۱۳۶,۵۰۹ ۸۳۰,۴۷۸,۶۹۱,۰۸۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۷۳۵,۲۴۸ ۷۳۰,۷۶۰ ۷۳۰,۷۶۰ ۰ ۰ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۵۱ ۹۸۱,۳۵۲ ۱,۱۳۶,۵۰۹ ۸۳۰,۵۱۴,۷۵۴,۵۸۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۷۳۵,۲۷۹ ۷۳۰,۷۹۰ ۷۳۰,۷۹۰ ۰ ۰ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۰ ۹۸۱,۳۰۱ ۱,۱۳۶,۵۶۰ ۸۳۰,۵۸۶,۷۷۳,۱۲۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۷۳۲,۴۸۵ ۷۲۷,۹۹۸ ۷۲۷,۹۹۸ ۰ ۰ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۱۶,۹۸۲ ۹۸۱,۳۰۱ ۱,۱۳۶,۵۶۰ ۸۲۷,۴۱۲,۹۷۶,۷۹۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۷۳۲,۴۴۹ ۷۲۸,۰۲۸ ۷۲۸,۰۲۸ ۰ ۲,۸۴۹ ۲,۱۱۷,۷۸۹ ۵,۷۱۶ ۹۶۴,۳۱۹ ۱,۱۵۳,۵۴۲ ۸۳۹,۸۱۱,۱۹۰,۱۰۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۷۳۸,۳۹۳ ۷۳۳,۹۴۲ ۷۳۳,۹۴۲ ۰ ۴۷ ۲,۱۱۴,۹۴۰ ۰ ۹۵۸,۶۰۳ ۱,۱۵۶,۴۰۹ ۸۴۸,۷۳۶,۸۴۰,۹۶۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۷۴۵,۶۸۳ ۷۴۱,۱۸۳ ۷۴۱,۱۸۳ ۰ ۰ ۲,۱۱۴,۸۹۳ ۰ ۹۵۸,۶۰۳ ۱,۱۵۶,۳۶۲ ۸۵۷,۰۷۶,۲۵۳,۲۷۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۷۵۲,۸۴۳ ۷۴۸,۲۹۵ ۷۴۸,۲۹۵ ۰ ۰ ۲,۱۱۴,۸۹۳ ۰ ۹۵۸,۶۰۳ ۱,۱۵۶,۳۶۲ ۸۶۵,۳۰۰,۴۶۳,۸۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۷۵۲,۸۷۶ ۷۴۸,۳۲۹ ۷۴۸,۳۲۹ ۰ ۱ ۲,۱۱۴,۸۹۳ ۴۰ ۹۵۸,۶۰۳ ۱,۱۵۶,۳۶۲ ۸۶۵,۳۳۸,۸۴۱,۳۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۷۵۲,۹۰۹ ۷۴۸,۳۶۲ ۷۴۸,۳۶۲ ۰ ۸۷ ۲,۱۱۴,۸۹۲ ۳,۷۲۵ ۹۵۸,۵۶۳ ۱,۱۵۶,۴۰۱ ۸۶۵,۴۰۶,۴۵۹,۳۱۵
  مشاهده همه