صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۲۷۳,۹۰۷ ۶۳.۴۵ % ۲۳۷,۳۶۵ ۱۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۱۹ ۲.۸۷ % ۴۴,۶۲۴ ۲.۲۲ % ۳۹۴,۳۵۴ ۱۹.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۲۳۴,۰۱۹ ۶۳.۱۵ % ۲۳۷,۳۹۲ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۰۰۱ ۲.۹۷ % ۴۴,۶۱۷ ۲.۲۸ % ۳۸۰,۰۵۹ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۲۳۴,۰۱۹ ۶۳.۱۶ % ۲۳۷,۳۹۲ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۷۷ ۲.۹۶ % ۴۴,۶۱۰ ۲.۲۸ % ۳۸۰,۰۵۹ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱,۲۳۴,۰۱۹ ۶۳.۱۶ % ۲۳۷,۳۹۲ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۵۲ ۲.۹۴ % ۴۴,۶۰۳ ۲.۲۸ % ۳۸۰,۰۵۹ ۱۹.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۲۶۱,۵۴۶ ۶۳.۰۶ % ۲۳۷,۰۲۵ ۱۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۲۵ ۳.۷۷ % ۴۲,۹۶۳ ۲.۱۵ % ۳۸۳,۳۶۲ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۳۰۰,۸۲۱ ۶۲.۰۸ % ۲۳۶,۹۸۷ ۱۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۸۹ ۵.۹۶ % ۴۲,۹۵۶ ۲.۰۵ % ۳۸۹,۸۱۱ ۱۸.۶ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۲۹۷,۶۵۴ ۶۲.۱۲ % ۲۴۲,۰۴۳ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۹۲۳ ۵.۶ % ۴۳,۵۶۸ ۲.۰۹ % ۳۸۸,۷۰۶ ۱۸.۶۱ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۳۰۲,۳۳۳ ۶۲.۲۷ % ۲۴۱,۹۳۶ ۱۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۰ ۵.۳۳ % ۴۸,۷۵۸ ۲.۳۳ % ۳۸۶,۹۹۰ ۱۸.۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۳۲۰,۶۲۰ ۶۲.۳۷ % ۲۴۱,۴۴۸ ۱۱.۴ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۵۳ ۵.۲ % ۴۸,۶۸۸ ۲.۳ % ۳۹۶,۵۳۶ ۱۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۳۲۰,۶۲۰ ۶۲.۳۹ % ۲۴۱,۴۴۸ ۱۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۰۵ ۵.۱۸ % ۴۸,۶۸۱ ۲.۳ % ۳۹۶,۵۳۶ ۱۸.۷۳ % ۰ ۰ %