صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۱۲۳,۵۱۲ ۶۸.۱۹ % ۱۷,۲۲۲ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۱۴۱ ۷.۵۳ % ۱۶,۰۴۷ ۰.۹۷ % ۳۶۶,۸۳۰ ۲۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱,۱۳۳,۵۷۸ ۶۸.۱۱ % ۱۷,۱۹۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۴۴۵ ۷.۴۲ % ۲۱,۸۷۸ ۱.۳۱ % ۳۶۸,۲۴۳ ۲۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱,۱۳۸,۰۳۶ ۶۸.۰۷ % ۲۲,۷۹۶ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۴۷۵ ۷.۲۱ % ۲۱,۸۲۲ ۱.۳۱ % ۳۶۸,۶۵۱ ۲۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱,۱۴۷,۲۸۶ ۶۸.۴۵ % ۲۲,۸۰۱ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۶۴۵ ۷.۲ % ۱۵,۸۷۹ ۰.۹۵ % ۳۶۹,۴۰۰ ۲۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱,۱۵۹,۲۵۰ ۶۸.۳۷ % ۲۲,۷۵۷ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۰۰۲ ۷.۳۱ % ۱۵,۸۲۳ ۰.۹۳ % ۳۷۳,۷۰۶ ۲۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱,۱۵۹,۲۵۰ ۶۸.۳۷ % ۲۲,۷۵۷ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۰۰۱ ۷.۳۱ % ۱۵,۷۶۷ ۰.۹۳ % ۳۷۳,۷۰۶ ۲۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱,۱۵۹,۲۵۰ ۶۸.۳۸ % ۲۲,۷۵۷ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۲۵ ۷.۳ % ۱۵,۷۱۱ ۰.۹۳ % ۳۷۳,۷۰۶ ۲۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱,۱۵۷,۰۱۳ ۶۸.۳۲ % ۲۲,۷۲۵ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۲۴۹ ۷.۲۸ % ۱۵,۶۵۷ ۰.۹۲ % ۳۷۴,۹۷۱ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱,۱۵۳,۴۲۴ ۶۸.۳۸ % ۲۲,۷۰۴ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۷۳ ۷.۱۷ % ۱۵,۶۰۲ ۰.۹۲ % ۳۷۴,۰۷۹ ۲۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱,۱۴۲,۱۱۹ ۶۸.۴۶ % ۳۲,۳۷۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۱۰ ۶.۶۶ % ۱۶,۳۳۳ ۰.۹۸ % ۳۶۶,۲۷۳ ۲۱.۹۶ % ۰ ۰ %