صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱,۱۶۳,۰۳۷ ۶۲.۷۵ % ۱۵۳,۷۷۲ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۲۵۶ ۵.۲۵ % ۵۰,۲۱۱ ۲.۷۱ % ۳۸۸,۸۹۳ ۲۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱,۱۶۸,۷۱۹ ۶۱.۵۸ % ۱۵۳,۸۶۳ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۵۹ ۴.۰۳ % ۱۰۷,۸۹۵ ۵.۶۸ % ۳۹۱,۰۷۵ ۲۰.۶ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱,۲۰۵,۰۲۵ ۶۱.۸۵ % ۱۵۳,۷۳۲ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۹۲ ۴.۴۷ % ۱۰۴,۱۸۱ ۵.۳۵ % ۳۹۸,۱۱۰ ۲۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱,۲۰۵,۰۲۵ ۶۱.۸۹ % ۱۵۳,۷۳۲ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۰۲ ۴.۴۱ % ۱۰۴,۱۷۸ ۵.۳۵ % ۳۹۸,۱۱۰ ۲۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۲ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۰۴ ۵.۴۵ % ۴۵,۸۸۷ ۲.۲۹ % ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۳ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۵۹ ۵.۴۴ % ۴۵,۸۸۴ ۲.۲۹ % ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۵ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۶۴ ۵.۴ % ۴۵,۸۷۵ ۲.۲۹ % ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱,۳۰۹,۳۵۱ ۶۳.۸۶ % ۲۳۷,۶۱۸ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۵ ۲.۶۴ % ۴۱,۶۵۰ ۲.۰۳ % ۴۰۷,۷۱۵ ۱۹.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱,۲۸۹,۱۵۵ ۶۳.۴۳ % ۲۳۷,۴۳۸ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۱۶ ۲.۸۴ % ۴۵,۲۲۰ ۲.۲۳ % ۴۰۲,۷۳۸ ۱۹.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۲۶۷,۹۶۷ ۶۳.۱۷ % ۲۳۷,۵۱۲ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۰۰۶ ۲.۸۹ % ۴۵,۲۱۱ ۲.۲۵ % ۳۹۸,۷۳۱ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ %