صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱,۱۷۱,۹۱۰ ۶۲.۷۴ % ۱۲۷,۲۱۸ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۴۹۸ ۸.۹۱ % ۲۷,۸۲۹ ۱.۴۹ % ۳۷۴,۵۴۲ ۲۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱,۱۷۱,۹۱۰ ۶۲.۷۶ % ۱۲۷,۲۱۸ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۷۵۷ ۸.۸۸ % ۲۷,۷۷۶ ۱.۴۹ % ۳۷۴,۵۴۲ ۲۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱,۱۷۳,۲۳۶ ۶۲.۸ % ۱۲۷,۱۱۴ ۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۴۸۸ ۸.۷۵ % ۲۷,۷۲۳ ۱.۴۸ % ۳۷۶,۶۹۴ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱,۱۷۶,۴۵۸ ۶۲.۷ % ۱۲۶,۹۵۹ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۱۶ ۸.۶۸ % ۳۰,۲۷۷ ۱.۶۱ % ۳۷۹,۶۷۷ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱,۱۵۹,۱۹۹ ۶۱.۶ % ۱۲۶,۸۸۴ ۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۲۰۸ ۱۰.۱۱ % ۳۰,۲۷۴ ۱.۶۱ % ۳۷۵,۳۱۱ ۱۹.۹۴ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱,۱۶۰,۱۱۸ ۶۱.۷۴ % ۱۲۶,۷۵۲ ۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۴۵۹ ۱۰.۰۳ % ۳۰,۸۳۷ ۱.۶۴ % ۳۷۲,۶۷۶ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱,۱۸۱,۳۳۳ ۶۱.۷۷ % ۱۲۶,۵۹۶ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۵۳ ۹.۹۳ % ۳۰,۸۳۴ ۱.۶۱ % ۳۸۳,۹۲۰ ۲۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱,۱۸۱,۳۳۳ ۶۱.۷۷ % ۱۲۶,۵۹۶ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۷۴۳ ۹.۹۲ % ۳۰,۸۳۱ ۱.۶۱ % ۳۸۳,۹۲۰ ۲۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱,۱۸۱,۳۳۳ ۶۱.۷۹ % ۱۲۶,۵۹۶ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۲۴۷ ۹.۹ % ۳۰,۸۲۹ ۱.۶۱ % ۳۸۳,۹۲۰ ۲۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱,۱۷۸,۹۹۴ ۶۱.۵۹ % ۱۲۶,۵۶۱ ۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۹۹۵ ۹.۶۶ % ۳۷,۹۴۳ ۱.۹۸ % ۳۸۵,۸۰۲ ۲۰.۱۵ % ۰ ۰ %