صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱,۱۸۲,۹۱۹ ۶۱.۶۱ % ۱۲۶,۴۹۲ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۹۰ ۹.۵۵ % ۴۰,۰۴۵ ۲.۰۹ % ۳۸۷,۰۶۴ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱,۲۰۵,۷۰۲ ۶۴.۲۳ % ۱۴۲,۹۲۹ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۱۳ ۴.۹۲ % ۴۰,۰۴۱ ۲.۱۳ % ۳۹۶,۰۲۸ ۲۱.۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱,۲۰۰,۹۷۳ ۶۳.۷۴ % ۱۴۲,۶۳۶ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۷۹۷ ۵.۵۶ % ۳۹,۹۳۷ ۲.۱۲ % ۳۹۵,۸۴۳ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۱ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۹۱ ۵.۸۳ % ۳۹,۹۳۰ ۲.۱۱ % ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۱ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۸۰ ۵.۸۲ % ۳۹,۹۲۴ ۲.۱۱ % ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۴ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۲۵ ۵.۶۱ % ۴۳,۴۷۷ ۲.۲۹ % ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱,۱۸۳,۹۱۳ ۶۲.۹۴ % ۱۴۲,۴۷۹ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۷۹ ۵.۸۳ % ۴۳,۴۷۱ ۲.۳۱ % ۴۰۱,۶۰۳ ۲۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱,۱۷۱,۱۰۵ ۶۳.۰۴ % ۱۴۲,۳۸۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۵۰ ۵.۴۴ % ۴۳,۶۶۵ ۲.۳۵ % ۳۹۹,۶۵۴ ۲۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱,۱۶۷,۵۳۳ ۶۲.۸۱ % ۱۵۴,۲۹۴ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۳۰۷ ۵.۱۳ % ۴۳,۶۵۸ ۲.۳۵ % ۳۹۸,۲۴۱ ۲۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱,۱۷۳,۲۶۵ ۶۲.۹۴ % ۱۵۴,۳۳۰ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۳۴۵ ۴.۷۹ % ۴۳,۶۵۲ ۲.۳۴ % ۴۰۳,۶۵۱ ۲۱.۶۵ % ۰ ۰ %