صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱,۱۳۸,۳۹۵ ۶۲.۹۶ % ۱۵۴,۰۰۹ ۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۹,۹۹۳ ۴.۴۲ % ۴۳,۶۴۵ ۲.۴۱ % ۳۹۱,۸۷۵ ۲۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱,۱۳۸,۳۹۵ ۶۲.۹۶ % ۱۵۴,۰۰۹ ۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۹,۹۵۲ ۴.۴۲ % ۴۳,۶۳۹ ۲.۴۱ % ۳۹۱,۸۷۵ ۲۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱,۱۳۸,۳۹۵ ۶۳.۱ % ۱۵۴,۰۰۹ ۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۷۶,۱۶۲ ۴.۲۲ % ۴۳,۶۳۲ ۲.۴۲ % ۳۹۱,۸۷۵ ۲۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱,۱۱۷,۷۲۶ ۶۲.۹۵ % ۱۵۳,۹۱۲ ۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۴۵۴ ۴.۱۹ % ۴۴,۰۰۰ ۲.۴۸ % ۳۸۵,۵۱۸ ۲۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱,۱۰۸,۸۲۴ ۶۲.۸۱ % ۱۵۴,۱۱۹ ۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۳۵ ۴.۰۳ % ۵۱,۶۱۴ ۲.۹۲ % ۳۷۹,۷۴۰ ۲۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱,۰۹۴,۷۱۶ ۶۲.۵۳ % ۱۵۴,۲۴۸ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۵۶ ۴.۱۷ % ۵۶,۷۷۰ ۳.۲۴ % ۳۷۱,۷۴۷ ۲۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱,۱۴۱,۸۷۴ ۶۳.۳۵ % ۱۵۴,۱۸۷ ۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۹۸۸ ۳.۹۹ % ۴۹,۱۹۴ ۲.۷۳ % ۳۸۵,۱۶۵ ۲۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱,۱۶۳,۴۱۰ ۶۳.۳۹ % ۱۵۳,۹۴۴ ۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۵,۲۸۷ ۴.۱ % ۴۷,۶۰۲ ۲.۵۹ % ۳۹۵,۲۳۴ ۲۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱,۱۶۳,۴۱۰ ۶۳.۳۹ % ۱۵۳,۹۴۴ ۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۵,۲۶۰ ۴.۱ % ۴۷,۵۹۴ ۲.۵۹ % ۳۹۵,۲۳۴ ۲۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱,۱۶۵,۰۸۷ ۶۳.۴۹ % ۱۵۳,۹۴۴ ۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۸۹ ۴.۰۶ % ۴۶,۱۴۱ ۲.۵۱ % ۳۹۵,۲۳۴ ۲۱.۵۴ % ۰ ۰ %