صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۴۱ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ (۱.۶۵) (۰.۴۴) (۹۹.۷۷) (۷۹.۸۴)
۳۴۴۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۲.۹۷ ۱.۹ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۹۷,۷۴۰.۳۷
۳۴۴۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۳.۳۶ ۲.۱۹ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۲۷۷.۰۴
۳۴۴۴ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۲.۶۵ ۰.۷۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۶۲۶.۷۱
۳۴۴۵ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۱) ۰
۳۴۴۶ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۴) ۰
۳۴۴۷ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۲.۲۲ ۱.۸۶ ۳۰۰,۲۴۷.۴۹ ۸۴,۲۹۶.۷۶
۳۴۴۸ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۲.۲۲ ۱.۲۶ ۳۰۵,۷۳۷.۶۶ ۹,۵۴۳.۳۸
۳۴۴۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۲.۸۴ ۱.۷ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۴۶,۴۳۹.۹۳
۳۴۵۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۰.۶۸ ۰.۴۲ ۱,۰۷۳.۶۶ ۳۵۶.۸۷
۳۴۵۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱.۳۴ ۰.۷۸ ۱۲,۶۸۷.۲۴ ۱,۵۹۶.۲۸
۳۴۵۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۳۴۵۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۵) ۰
۳۴۵۴ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ (۱.۴۶) (۰.۶) (۹۹.۵۳) (۸۸.۷۷)
۳۴۵۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۳۸ ۳۱.۴۷ ۳۰۰.۵۶
۳۴۵۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۱.۲۴ ۰.۴۴ ۸,۹۴۴.۶۱ ۳۹۸.۱۷
۳۴۵۷ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ (۰.۶۴) (۰.۱۴) (۹۰.۵۱) (۴۰.۱۵)
۳۴۵۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۶,۰۶۲.۳
۳۴۵۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۷) ۰