صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۱۰.۸۷ ۷.۴۲
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۷) (۰.۹۶) (۹۲.۱۹) (۹۷.۰۵)
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۲۹) (۰.۲۲) (۶۵.۷۴) (۵۴.۷۴)
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۲۵) ۰.۰۲ (۵۹.۵۷) ۷.۲۳
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۹۷) (۱.۳۳) (۹۷.۱۲) (۹۹.۲۴)
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۰.۲) ۰
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰.۰۸ ۰
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۳۲ (۴۹.۲۶)
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۲۷ (۰.۰۳) ۱۶۶.۳۶ (۹.۹۹)
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱.۱۶ ۱.۱۸ ۶,۶۰۶.۹ ۷,۱۲۸.۸۴
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۱۴) (۰.۱۱) (۳۹.۰۴) (۳۲.۹۵)
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱.۴۹ ۱.۹۵ ۲۲,۰۴۸.۲۳ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۲.۶۷ ۳.۰۸ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۰۳ ۱.۲۹ ۴,۰۳۷.۲۴ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰.۵۵ ۰.۷۶ ۶۲۹.۷۸ ۱,۵۰۷.۸۳
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۰.۹۶) (۱.۰۶) (۹۷.۰۴) (۹۷.۹۷)
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۴۷ ۰.۹۵ ۴۵۰.۴۱ ۳,۰۶۴.۰۹
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰