صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱,۱۲۵,۷۳۵ ۶۳.۰۱ % ۵۲,۶۵۲ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۳۲۶ ۸.۵۸ % ۹۶,۱۶۹ ۵.۳۸ % ۳۵۸,۷۲۷ ۲۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱,۱۲۱,۰۷۴ ۶۲.۹۳ % ۱۰۸,۰۱۲ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۷۰۶ ۸.۷۴ % ۴۳,۲۰۹ ۲.۴۳ % ۳۵۳,۵۳۸ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱,۱۲۶,۹۰۷ ۶۲.۸۹ % ۱۲۰,۵۱۴ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۸۵۶ ۸.۹۸ % ۲۴,۴۱۵ ۱.۳۶ % ۳۵۹,۲۰۵ ۲۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱,۱۲۶,۹۰۷ ۶۲.۸۹ % ۱۲۰,۵۱۴ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۷۵۸ ۸.۹۷ % ۲۴,۳۶۱ ۱.۳۶ % ۳۵۹,۲۰۵ ۲۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱,۱۲۶,۹۰۷ ۶۲.۹۱ % ۱۲۰,۵۱۴ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۱۱۵ ۸.۹۴ % ۲۴,۳۰۸ ۱.۳۶ % ۳۵۹,۲۰۵ ۲۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱,۱۴۲,۰۵۵ ۶۲.۸۸ % ۱۲۷,۷۸۷ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۰۷۷ ۸.۷ % ۲۵,۹۷۷ ۱.۴۳ % ۳۶۲,۲۶۷ ۱۹.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱,۱۴۴,۱۵۹ ۶۲.۷۹ % ۱۲۷,۷۱۶ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۶۷۰ ۸.۶ % ۲۸,۰۴۳ ۱.۵۴ % ۳۶۵,۷۳۲ ۲۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱,۱۴۲,۷۵۶ ۶۲.۶۴ % ۱۲۷,۵۹۹ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۵۱۰ ۸.۷۴ % ۲۷,۹۹۰ ۱.۵۳ % ۳۶۶,۵۵۵ ۲۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱,۱۴۹,۴۸۶ ۶۳.۰۱ % ۱۲۷,۴۵۱ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۰۰۳ ۸.۴۴ % ۲۷,۹۳۶ ۱.۵۳ % ۳۶۵,۳۵۵ ۲۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱,۱۷۱,۹۱۰ ۶۲.۷۳ % ۱۲۷,۲۱۸ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۵۳۰ ۸.۹۱ % ۲۷,۸۸۲ ۱.۴۹ % ۳۷۴,۵۴۲ ۲۰.۰۵ % ۰ ۰ %