صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱,۰۸۱,۳۱۳ ۶۸.۱۵ % ۳۲,۱۷۱ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۲۶ ۶.۸۸ % ۱۶,۶۶۲ ۱.۰۵ % ۳۴۷,۲۹۶ ۲۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱,۰۸۳,۴۹۳ ۶۸.۱ % ۳۲,۱۶۳ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۰۸ ۶.۸۹ % ۱۷,۸۶۰ ۱.۱۲ % ۳۴۷,۹۶۶ ۲۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱,۰۸۹,۰۶۱ ۶۷.۸۵ % ۳۲,۱۱۱ ۲ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۰۷۰ ۷.۱۱ % ۱۷,۸۹۳ ۱.۱۱ % ۳۵۲,۰۳۶ ۲۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱,۱۱۱,۳۷۱ ۶۷.۹۷ % ۳۲,۱۲۷ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۴۹ ۶.۸۵ % ۲۱,۴۶۵ ۱.۳۱ % ۳۵۷,۹۸۱ ۲۱.۹ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱,۱۳۰,۶۲۷ ۶۸.۱۹ % ۳۲,۱۱۴ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۵۸ ۶.۷۵ % ۲۱,۴۱۰ ۱.۲۹ % ۳۶۱,۹۸۲ ۲۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱,۱۳۳,۰۱۲ ۶۸.۱ % ۳۲,۰۴۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۱۹ ۶.۸۸ % ۲۱,۳۶۷ ۱.۲۸ % ۳۶۲,۸۲۱ ۲۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱,۱۳۳,۰۱۲ ۶۸.۱ % ۳۲,۰۴۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۱۹ ۶.۸۸ % ۲۱,۳۱۳ ۱.۲۸ % ۳۶۲,۸۲۱ ۲۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱,۱۳۳,۰۱۲ ۶۸.۱۹ % ۳۲,۰۴۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۵۴۸ ۶.۷۷ % ۲۱,۲۵۹ ۱.۲۸ % ۳۶۲,۸۲۱ ۲۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱,۱۲۴,۷۲۸ ۶۸.۲۲ % ۳۲,۰۱۲ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۹۲ ۶.۷۹ % ۲۱,۲۰۵ ۱.۲۹ % ۳۵۸,۸۸۰ ۲۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱,۱۲۷,۷۵۴ ۶۶.۴۹ % ۳۱,۹۹۲ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۵۳۸ ۷.۹۹ % ۴۱,۸۸۸ ۲.۴۷ % ۳۵۸,۹۹۲ ۲۱.۱۶ % ۰ ۰ %