صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱,۱۴۵,۴۳۶ ۶۸.۶ % ۳۲,۳۶۱ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۱۸ ۶.۶۱ % ۱۶,۲۷۷ ۰.۹۷ % ۳۶۵,۲۱۱ ۲۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۴۲ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۶۱ ۶.۷۵ % ۱۵,۴۳۴ ۰.۹۴ % ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۴۶ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۴۰ ۶.۷ % ۱۵,۳۷۸ ۰.۹۳ % ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۵۲ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۲۳ ۶.۶۱ % ۱۵,۳۲۴ ۰.۹۳ % ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱,۰۹۵,۲۰۷ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۲۷۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۵۳ ۷.۲۱ % ۱۵,۹۰۱ ۰.۹۹ % ۳۴۹,۶۵۰ ۲۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱,۰۸۲,۸۱۵ ۶۷.۹۵ % ۳۲,۲۳۷ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۹۵ ۷.۲۲ % ۱۷,۳۸۱ ۱.۰۹ % ۳۴۶,۰۳۵ ۲۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱,۰۷۶,۵۷۵ ۶۷.۹۲ % ۳۲,۲۳۷ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۴۴ ۷.۲۶ % ۱۶,۸۸۰ ۱.۰۷ % ۳۴۴,۲۰۹ ۲۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱,۰۸۷,۱۴۱ ۶۷.۹۸ % ۳۲,۲۱۶ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۶۰ ۷.۱۴ % ۱۶,۸۲۶ ۱.۰۵ % ۳۴۸,۷۸۲ ۲۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱,۰۸۱,۳۱۳ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۱۷۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۲۷۸ ۷ % ۱۶,۷۷۱ ۱.۰۶ % ۳۴۷,۲۹۶ ۲۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱,۰۸۱,۳۱۳ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۱۷۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۲۵۷ ۷ % ۱۶,۷۱۷ ۱.۰۵ % ۳۴۷,۲۹۶ ۲۱.۸۶ % ۰ ۰ %