صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲.۷ ۳.۰۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۴ ۰
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱.۴۳ ۱.۶۲ ۱۷,۷۱۵.۴۵ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰.۸۳ ۱.۰۸ ۱,۹۶۱.۳۲ ۴,۹۰۹.۵۳
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱.۲۹ ۱.۵۸ ۱۰,۸۱۵.۱۱ ۳۰,۰۲۰.۱۸
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (۲.۹۶) (۲.۵۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (۱.۶۴) (۱.۳۱) (۹۹.۷۶) (۹۹.۱۹)
۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۲) ۰
۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۶۷ ۰.۶۹ ۱,۰۴۰.۴۷ ۱,۱۱۶.۱۹
۹۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (۰.۴) ۰.۰۲ (۷۶.۸۹) ۸.۷۶
۹۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ (۱.۸۹) (۱.۶۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۷۹)
۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۹۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۱.۸۴) (۱.۹۹) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۴)
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۷۲) (۰.۹۱) (۹۲.۸۹) (۹۶.۴)
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱.۰۵ ۰.۸۸ ۴,۳۶۹.۸۶ ۲,۳۰۸.۷۲
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۲) ۰.۰۶ (۵۲.۶۲) ۲۲.۷۵