صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۷۸.۷ ۹۵.۴۷
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲.۰۶ ۲.۵۷ ۱۷۳,۳۷۲.۴۹ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (۰.۲۲) (۰.۳۴) (۵۵.۰۱) (۷۱.۵۷)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۱.۷۸) (۲.۵۶) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۹)
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۶۲ ۰.۵۱ ۸۴۵.۴۲ ۵۴۸.۵۱
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۴۵) (۲.۰۵) (۹۹.۵۲) (۹۹.۹۵)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۲۳) (۲.۵۵) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۴۶) (۰.۵۸) (۸۱.۲۷) (۸۸.۲۳)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۱۳ ۱.۴۷ ۶,۰۲۷.۳۷ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۹۶) (۰.۹۹) (۹۶.۹۹) (۹۷.۳۶)
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۰۹) (۲.۶۴) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۲۵ ۰.۲۹ ۱۴۹.۷۳ ۱۸۹.۶۹
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۱۶۰.۰۸ ۱۰۲.۵۷