صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۷۵) (۱) (۹۳.۶۹) (۹۷.۴۸)
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۱) ۰.۰۹ (۳۰.۲۶) ۳۶.۴۸
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۰۹) (۰.۲۵) (۲۸.۳۹) (۵۹.۹۵)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۹۶ ۱.۳۴ ۳,۲۱۱.۱۹ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۱۹ ۱.۶۴ ۷,۳۵۰.۷۸ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۱.۷۳) (۱.۸۳) (۹۹.۸۳) (۹۹.۸۸)
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ (۳.۶۱) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ (۰.۳۲) (۰.۱۵) (۶۸.۴۷) (۴۲.۰۸)
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۳۳,۵۷۸.۰۲ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۹۲ ۰.۴۴ ۲,۷۲۱.۷۲ ۳۹۲.۹۲
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۲.۱ ۱.۸۲ ۱۹۴,۸۵۱.۶۱ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۱ ۰.۰۲ ۴۴.۸۸ ۹.۴۵
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱.۲۷ ۱.۰۴ ۹,۸۳۱.۰۲ ۴,۲۹۳.۳۲
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰