صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۱۸) ۰.۱۱ (۴۸.۲۵) ۴۸.۴۳
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۶) (۰.۲۹) (۸۹.۰۱) (۶۴.۹)
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۶۷) (۱.۹۱) (۹۹.۷۸) (۹۹.۹۱)
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۱.۴۱) (۱.۷۶) (۹۹.۴۵) (۹۹.۸۵)
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۱۹) (۰.۳۷) (۵۰.۵۶) (۷۳.۸۴)
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰.۷۵ ۰.۸۵ ۱,۴۳۹.۸۴ ۲,۰۹۶.۴۳
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۱۹) (۰.۳۲) (۵۰.۳۴) (۶۹.۳۱)
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰.۱۶ (۰.۰۶) ۷۷.۷ (۲۰.۶۱)
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۷۶۷.۱۲ ۸۹۷.۲۴
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۰.۲۳) (۰.۴) (۵۷.۳۲) (۷۶.۵)
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ ۰.۶۷ ۰
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۹۸) (۱.۲۶) (۹۷.۲۹) (۹۹.۰۱)
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۲۶) (۰.۵) (۶۱.۹۵) (۸۳.۹۱)
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۳۸) (۰.۳) (۷۴.۷۹) (۶۶.۲۶)
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (۰.۳) ۰.۰۹ (۶۶.۱۸) ۴۱.۱۶
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۱.۷۱) (۱.۹۶) (۹۹.۸۱) (۹۹.۹۳)