صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۲۱ ۲.۰۹ ۲۸۹,۵۷۳.۱۳ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰
۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱.۲۴ ۱.۲۶ ۹,۰۴۵.۳۶ ۹,۶۴۹.۶۳
۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۱۶) (۰.۳۱) (۴۴.۰۹) (۶۷.۸۴)
۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۲,۳۵۱.۲۳ ۴,۷۸۴.۵۱
۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱.۳۱ ۰.۹۲ ۱۱,۵۰۹.۹ ۲,۷۰۱.۸۲
۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱.۸۲ ۱.۷۳ ۷۱,۲۹۱.۵۶ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۸۹ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱.۳۵ ۱.۶۵ ۱۳,۴۰۴.۱۱ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۹۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۹۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۵ ۰.۵۸ ۵۲۵.۶۶ ۷۳۴.۳۶